do kasy Razem tylko: 0,00 zł
Regulamin konkursu "Dietetyczna Babka"

REGULAMIN KONKURSU pt. „Dietetyczna Babka” Crispy Natural Sp. z o. o. Sp. k.

Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Crispy Natural Sp. z o.o. Sp. k., ul. Łódzka 145a, 62-800 Kalisz, NIP: 618-214-42-96
2. Fundatorem nagród jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.instagram.com/crispynatural i www.instagram.com/dietetycznababka zwanej dalej „Fanpage”.

Warunki uczestnictwa
1. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie mające ukończone 18 lat, mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego, publicznego konta w serwisie internetowym Instagram.
3. Konkurs trwa w dniach od 24.06.2024  do 07.07.2024 godziny: 23:59.
4. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 10.07.2024 za pośrednictwem konta Instagramowego @crispynatural i @dietetycznababka
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony, czy aplikacji przez administratora Facebook.

Zadanie konkursowe
1. Zadanie konkursowe polega na podaniu w komentarzu pod postem konkursowym/ rolką konkursową, odpowiedzi na pytanie: „Opisz maksymalnie w 3 zdaniach swój ulubiony smak lata.”.
2. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą najciekawsze ich zdaniem odpowiedzi. W sumie nagrodzone zostaną 3 komentarze.
3. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na Instagramie.

Nagrody konkursowe
1. Nagrodami w konkursie są:
1 miejsce: 

zestaw owocowy mix

śniadaniówka 

puzzle CN 

gra rodzinna „Doble” CN 

 

2 miejsce: 

zestaw owocowy mix 

puzzle CN 

 

3 miejsce: 

zestaw owocowy mix

2. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom firmą kurierską w terminie do 7 dni od momentu ogłoszenia wyników, a produkt elektroniczny drogą mailową na wskazany przez Zwycięzcę adres mailowy.
3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
4. Zwycięzca zobowiązany jest podać adres do wysyłki nagrody na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W powyższym przypadku nagroda przepada.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy wysyłce nagrody i rejestracji w konkursie, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
7. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, spowodują, że dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
8. Zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych (art.30 ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.), wygrana w konkursie podlega opodatkowaniu. W zależności od wartości nagród może zostać naliczony podatek, który wygrany musi wpłacić organizatorowi przed wydaniem nagrody. Nagrody o wartości poniżej 2000 zł podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art.21 ust 1 pkt 68 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Dietetyczna Babka”.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma.

Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega, że pracownicy firmy Crispy Natural Sp. Z o.o. Sp. k. nie mogą brać udziału w konkursie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie i zasadach Konkursu w trakcie jego trwania, a także jego wcześniejszego zakończenia bez podania konkretnej przyczyny oraz wyłonienia Zwycięzców. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage marki Crispy Natural.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium